Unajmili ste ili dali u zakup prostor. Sve ste potpisali, svi računi su riješili, ali morate znati da imate još jednu dužnost prema državi. Knjigovođa Renata Cvek iz pulskog Cvek Consultinga objasnila nam je oporezivanje najma odnosno zakupa nekretnina.

DOHODAK OD IMOVINE

Davanjem u najam ili zakup nekretnina, fizičke osobe ostvaruju dohodak, koji se oporezuje porezom na dohodak od imovine. Od 1. siječnja 2017. godine, dohodak od imovine smatra se konačnim dohotkom, a porez na dohodak, utvrđen po navedenoj osnovi, konačnim porezom na dohodak, koji se ne može iskazati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak, odnosno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

DUŽNOSTI NAJMODAVCA

Najmodavac/zakupodavac dužan je, u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora o najmu ili zakupu nekretnine, prijaviti ugovor nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porez na dohodak od imovine plaća se na temelju iznosa najamnine/zakupnine, umanjene za 30% paušalno priznatih izdataka, neovisno o stvarno nastalim izdacima. Razlika predstavlja poreznu osnovicu, koja se oporezuje poreznom stopom od 12% i prirezom općine ili grada na kojem najmodavac/zakupodavac ima prebivalište ili boravište. Iznos predujma poreza na dohodak i prireza, utvrđen rješenjem Porezne uprave, porezni obveznik plaća mjesečno.

Porezni obveznik, koji po osnovi pružanja usluga najma/zakupa u poreznom razdoblju ostvaruje primitke u iznosu koji premašuje prag za upis u registar obveznika PDV-a, obvezan je taj dohodak utvrđivati na način propisan za samostalnu djelatnost. Međutim, ako je porezni obveznik u sustavu PDV-a po nekoj drugoj osnovi, a primici od iznajmljivanja nekretnina nisu veći od propisanog iznosa za ulazak u sustav PDV-a, dohodak od imovine ne utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, već porez na dohodak od imovine plaća po rješenju Porezne uprave. Isti porezni obveznik dužan je na ostvarene primitke od najma/zakupa obračunavati PDV.

UPLATE NAJAMNINE

Uplate najamnine/zakupnine plaćaju se na žiro račun, a iznimno, kada fizička osoba iznajmljuje svoju imovinu drugoj fizičkoj osobi-građaninu, moguće je uplatu izvršiti i na tekući račun ili u gotovu novcu.

SHARE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.