Odlučili ste za postupak likvidacije no tražite više informacija o tom postupku kako bi to učinili kako treba.

Renata Cvek iz pulskog Cvek Consultinga objasnila nam je zbog čega dolazi do prestanka poslovanja, kako se dolazi do odluke likvidacije, kakve su dužnosti likvidatora i koji je cilj cijelog tog postupka.

RAZLOZI ZA PRESTANAK POSLOVANJA

– Razlozi za prestanak poslovanja propisani su Zakonom o trgovačkim društvima, a to su odluka članova društva, pripajanje, spajanje ili razdvajanje društva, istek vremena određenog u društvenom ugovoru, odluka o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka, presuda suda, ništavost društva.

ODLUKA O LIKVIDACIJI

– Odluku o likvidaciji društva donose članovi društva, a istom se odlukom imenuje i likvidator koji provodi postupak likvidacije. Likvidacija je posljednje razdoblje postojanja društva prije brisanja iz sudskog registra. Ono se provodi u slučaju ako je imovina društva dostatna za namirenje svih vjerovnika. Trgovačko društvo dobiva u nazivu oznaku „u likvidaciji“ koja se upisuje u sudski registar. Ako imovina nije dostatna za pokriće svih obveza, provodi se stečajni postupak.

Prema Zakonu o porezu na dobit, trgovačko društvo koje je pokrenulo postupak likvidacije dužno je o tome izvjestiti Poreznu upravu, i to u roku od osam dana od dana pokretanja postupka. Godišnji financijski izvještaji i porezne prijave predaju se na početku i na kraju postupka likvidacije, za samo jedno razdoblje, neovisno o tome da li se proteže na više kalendarskih godina. Minimalno trajanje likvidacije je šest mjeseci.

DUŽNOSTI LIKVIDATORA

– Likvidator je dužan, prije svega, zaključiti poslovne knjige s danom koji prethodi danu upisa likvidacije u sudski registar, izraditi bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz iste izvještaje. Osim toga mora izraditi početna likvidacijska izvješća i sve to dostaviti Fini u roku od devedeset dana od dana nastanka statusne promjene, radi javne objave u Registar financijskih izvještaja. Nakon toga, likvidator je dužan pozvati vjerovnike da prijave društvu svoje tražbine u roku od šest mjeseci od dana objave poziva.

CILJ LIKVIDACIJE

Cilj likvidacije je naplatiti sve tražbine, unovčiti imovinu i podmiriti sve vjerovnike s kamatama. Likvidatori imaju položaj uprave, odnosno izvršnih direktora, a poslove obavljaju samostalno i na vlastitu odgovornost. Za vrijeme likvidacije, u poslovnim knjigama evidentiraju se sve poslovne promjene koje nastaju dovršavanjem poslova društva, prodajom i naplatom imovine, kao i zatvaranjem potraživanja i obveza. Društvo, koje je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, i dalje mora podnositi prijave PDV-a. Obračun poreza na dobit, kroz cijelo razdoblje trajanja postupka likvidacije, predstavlja jedno porezno razdoblje, za koje se sastavlja jedna prijava poreza na dobit. Likvidatori su dužni, po završetku postupka likvidacije, nakon što se podmire svi dugovi društva i unovči sva imovina, izraditi zaključna financijska izvješća, te rasporediti ostatak imovine na osnivače. Na kraju likvidacijskog postupka Trgovački sud donosi rješenje o prestanku poslovanja trgovačkog društva i brisanu iz sudskog registra.

SHARE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.